one

one

κιοσσές

κιοσσές

Μαρία Παπουτσή

Μαρία Παπουτσή

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης τουλάχιστον 200 ευρώ το μήνα - Eκτός οι Σέρρες!

Κανένας δήμος του Νομού Σερρών στους 30 όπου θα εφαρμοστεί η πρώτη φάση του προγράμματος!
Ξεκίνησε από την Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016  η υποβολή των αιτήσεων για το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 30 δήμους της χώρας, ενώ αναμένεται να υλοποιηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο, από τις αρχές του 2017.
Το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, δηλαδή με εισοδήματα 1200 ευρώ το εξάμηνο για ένα άτομο ή 2.400 ευρώ το εξάμηνο για 4μελη οικογένεια. 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
α) Την εισοδηματική ενίσχυση,
β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης και
γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης καθορίστηκε, σύμφωνα με κοινές πρακτικές μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. Το ανώτατο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης των 200

ευρώ το μήνα για έναν ενήλικα και των 400 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια αντιστοιχεί περίπου στο 24% του διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος, το 2013. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο των κρατών της Ε.Ε. με παρόμοια ποσοστά που απαντώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία και την Πορτογαλία.

Η επιλογή των 30 δήμων έγινε με αντικειμενικά κριτήρια από την ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Επιλέχθηκαν δήμοι σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και ο αριθμός των δήμων που έχουν επιλεγεί σε κάθε περιοχή, είναι ανάλογος του πληθυσμού της περιοχής. Αυτό έγινε, για να διασφαλιστεί ισότητα σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κάθε περιοχή, επιλέχθηκαν δήμοι όπου η συμμετοχή στην πρώτη φάση του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης, ήταν υψηλότερη και το ποσοστό των ανέργων είναι υψηλότερο, ως μερίδιο του πληθυσμού. Τέλος, οι δήμοι στους οποίους έχει επεκταθεί το πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης για τη δεύτερη φάση δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη φάση υλοποίησης του Κ.Ε.Α.
Όλοι οι κάτοικοι των δήμων αυτών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εισοδηματική ενίσχυση, αλλά οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με βάση ένα σύνολο κριτηρίων. Τα εισοδηματικά κριτήρια που τέθηκαν, καλύπτουν περίπου το 5-7% του πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση:

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ ή στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των δήμων. Εναλλακτικά, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το
πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ypakp.gr) ή στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ (www.keaprogram.gr). Αιτήσεις για την πρώτη φάση θα γίνονται δεκτές από 14 Ιουλίου 2016 έως 30 Νοεμβρίου 2016. Τα άτομα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση από οποιονδήποτε υπολογιστή.

Η ανοιχτή διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιτρέπει στα άτομα να υποβάλουν αίτηση, όταν αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση. Τα άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή να απευθυνθούν στο δήμο για βοήθεια, όπου θα συμπληρώσουν την αίτηση με τη βοήθεια υπαλλήλου του δήμου. Στην αίτηση (είτε υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία) αναγράφονται οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωσή της και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων. Στην αίτηση γίνεται σαφές το γεγονός ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να αναφέρουν, όποιες αλλαγές υπάρξουν στις συνθήκες διαβίωσής τους εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής (σχετικά με την περιουσία ή τη σύνθεση του νοικοκυριού, κλπ).

Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα άτομα ενδέχεται να επιλεγούν για επαλήθευση των πληροφοριών στο δήμο ή ότι ενδέχεται να δεχτούν κατ' οίκον επισκέψεις. Η αίτηση περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ένταξη στο πρόγραμμα, όπως ταυτότητα, διαμονή, εισόδημα και περιουσία.
Έγγραφα για την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα:
Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν, πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, είναι: Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN και, για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα.

Σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση, μέσω δήμων ή ΚΕΠ, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. Το έντυπο συναίνεσης είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του προγράμματος.
Απάντηση στην αίτηση
Εάν δεν υπάρχει κάποια αναντιστοιχία στα στοιχεία που δηλώθηκαν, οι αιτούντες θα λαμβάνουν απάντηση με την υποβολή της αίτησης. Εάν υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση και των στοιχείων που τηρούνται στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ο αιτών θα ειδοποιείται ότι η αίτησή του δεν θα προχωρήσει, μέχρι να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (υποβάλλονται αποκλειστικά στο δήμο διαμονής).

Τα κριτήρια για να ενταχθείτε  στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.:
Τα νοικοκυριά (με ένα άτομο ή περισσότερα) που υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα Κ.Ε.Α., θα μπορούν να ενταχθούν, εφόσον πληρούν ταυτόχρονα τρία κύρια σύνολα κριτηρίων: Κριτήρια διαμονής, εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά κριτήρια.
Πρώτoν, όλα τα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να μένουν νόμιμα σε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν στην πρώτη φάση του προγράμματος.
Δεύτερον, το συνολικό εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού τους τελευταίους έξι μήνες, πριν από την υποβολή της αίτησης, πρέπει να είναι κάτω από το όριο εισοδήματος που προβλέπεται για ένταξη στο πρόγραμμα.

Το όριο εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού. Για παράδειγμα, ένα άτομο που διαμένει μόνο του, θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, αν το εισόδημά του κατά τους έξι μήνες, πριν από την υποβολή της αίτησης, ήταν κάτω από 1.200 ευρώ (δηλαδή 200 ευρώ ανά μήνα κατά μέσο όρο). Ένα τετραμελές νοικοκυριό - που αποτελείται από το σύζυγο, τη σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά — θα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΚΕΑ, μόνο εάν το συνολικό εισόδημά τους είναι κάτω από 2.400 ευρώ κατά τους έξι μήνες, πριν από την υποβολή της αίτησης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 20% των μισθών δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το μοναδικό εισόδημα ενός ατόμου είναι 1.400 ευρώ από το μισθό του κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Το 20% από το μισθό του, που είναι 280 ευρώ, δεν θα ληφθεί υπόψη. Το συνολικό εισόδημά του θα υπολογιστεί, ως εξής: 1.400 – 280 = 1.120. Δεδομένου ότι αυτό είναι κάτω από το όριο του εισοδηματικού κριτηρίου για ένταξη στο πρόγραμμα ενός ατόμου που διαμένει μόνο του, τότε αυτό το άτομο θα πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΚΕΑ.
Τρίτον, εκτός από τη διαμονή και το εισοδηματικό κριτήριο, θα ισχύουν και τα ακόλουθα περιουσιακά κριτήρια:

Η φορολογητέα αξία των ακινήτων που ανήκουν σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση ατομικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ. Για ένα τετραμελές νοικοκυριό — που αποτελείται από το σύζυγο, τη σύζυγο και δύο ανήλικα παιδιά — η φορολογητέα αξία των ακινήτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 135.000 ευρώ (για κάθε επιπλέον μέλος το όριο για τη φορολογήσιμη ακίνητη περιουσία αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ). Η μέγιστη φορολογητέα αξία των ακινήτων για κάθε νοικοκυριό είναι 150.000 ευρώ.
Τα κριτήρια επιλογής για την ένταξη στο πρόγραμμα βασίζονται στο εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχετε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η παράλειψη της δήλωσης του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων που έχετε στο εξωτερικό, μπορεί να επιφέρει διακοπή της καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης, ακόμη και άσκηση ποινικής δίωξης

Η συνολική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (για παράδειγμα, λογαριασμοί ταμιευτηρίου, μετοχές, ομόλογα, κ.ο.κ.) όλων των μελών του νοικοκυριού που έχουν δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
Η αντικειμενική δαπάνη για μηχανοκίνητα οχήματα που ανήκουν σε μέλη του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, όπως υπολογίζεται για φορολογικούς σκοπούς στο Ε1.

Επίσης, τα νοικοκυριά που κατέχουν ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών), αεροσκάφη, ιδιωτικά ελικόπτερα, ανεμόπτερα και πισίνες, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.
Ο πίνακας που επισυνάπτεται (δείτε στην παραπάνω gallery), συνοψίζει τα κατώτατα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για κάθε τύπο νοικοκυριού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α. θα ληφθούν αποκλειστικά και μόνο, βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται εδώ. Καμία άλλη μεταβλητή, (όπως φύλο, φυλή, εθνοτική προέλευση, κλπ) δεν θα ληφθεί υπόψη για την ένταξη ή τον αποκλεισμό των αιτούντων.
Τα ίδια κριτήρια ισχύουν για τους μετανάστες/αιτούντες άσυλο.
Πρέπει να διαμένουν νόμιμα σε έναν από τους δήμους που συμμετέχουν στην πρώτη φάση και να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση. Οι μετανάστες/αιτούντες άσυλο που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα. Στη συνέχεια, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι τα ίδια για όλους τους αιτούντες, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή και εθνοτική προέλευση.
Στον υπολογισμό του εισοδήματος, εκτός από το επίδομα αναδοχής, συμπεριλαμβάνονται όλα τα επιδόματα (το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος).

Μόνο τα ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του εισοδήματος.
Αυτά είναι:

α) Η σύνταξη αναπηρίας, λόγω ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος και
β) οι συντάξεις αναπηρίας. Προνοιακά (μη ανταποδοτικά) επιδόματα αναπηρίας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Τα επιδόματα αυτά περιλαμβάνουν:
Επιδόματα που χορηγούνται σε επίπεδο δήμου
Επίδομα βαριάς αναπηρίας
Επίδομα για βαριά νοητική αναπηρία/υστέρηση
Επίδομα για τετραπληγικούς, παραπληγικούς, ακρωτηριασμένους
Επίδομα αιματολογικών παθήσεων
Επίδομα στους πάσχοντες από AIDS
Επίδομα για κωφά άτομα, λόγω της απώλειας ακοής
Επίδομα τυφλότητας για οπτική αναπηρία
Επίδομα για εγκεφαλική παράλυση
Επίδομα για τη νόσο του Χάνσεν
Επίδομα κίνησης (για άτομα με ακρωτηριασμό ή παράλυση)
Επιδόματα που χορηγούνται σε επίπεδο Περιφέρειας
Επίδομα νεφροπαθών
Επίδομα για αιμοκάθαρση
Επίδομα για μεταμόσχευση νεφρού
Επίδομα για μεταμόσχευση ήπατος
Επίδομα για μεταμόσχευση καρδιάς
Επίδομα για μεταμόσχευση μυελού των οστών
Επίδομα για μεταμόσχευση πνεύμονα
Επιδόματα που χορηγούνται από το κράτος, (μέσω μεταφοράς σε Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης)
Επίδομα αναπηρίας για τυφλότητα στους συνταξιούχους, λόγω γήρατος
Εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας

Υποχρεωτική η  φορολογική δήλωση
Εάν δεν έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να υποβάλετε, για να μπορέσετε να καταθέσετε αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α. Οι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, (ιδίως οι άστεγοι) μπορούν να λάβουν βοήθεια από τους δήμους για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, πριν καταθέσουν την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α. Μόνο οι άστεγοι, όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρμογής και την ΚΥΑ, απαλλάσσονται από κάθε πρόστιμο για εκπρόθεσμη κατάθεση της φορολογικής δήλωσης Ε1.
Η διαδικασία επαλήθευσης:
Η διαδικασία επαλήθευσης είναι η διαδικασία με την οποία οι υπηρεσίες του δήμου μπορούν να ζητήσουν από τους δικαιούχους πρόσθετες πληροφορίες, αποδείξεις και έγγραφα. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον επισκέψεις με τη μορφή της κοινωνικής έρευνας.

Τρόπος πληρωμής
Τα νοικοκυριά θα πληρώνονται κάθε μήνα (εντός των πέντε τελευταίων ημερών του μήνα) και η εισοδηματική ενίσχυση θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματος του νοικοκυριού και του εγγυημένου ποσού που τους αντιστοιχεί, (μετατρέποντας και τα δύο ποσά σε μηνιαίες δόσεις).
Σε περίπτωση που το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι ίσο ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ, οι δικαιούχοι θα εισπράττουν το μισό (50%) της εισοδηματικής ενίσχυσης απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και το υπόλοιπο μισό (50%) της εισοδηματικής ενίσχυσης θα πληρώνεται, μέσω προπληρωμένης κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα καταστήματα ή και για ηλεκτρονικές αγορές, χωρίς περιορισμούς ως προς τα είδη που μπορούν να αγοράσουν. Η τήρηση τραπεζικού λογαριασμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Οι αιτούντες, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη, θα κληθούν να επιλέξουν μία τράπεζα, για να ανοίξουν λογαριασμό κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ο οποίος θα ενεργοποιείται, σε περίπτωση που κρίνονται δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. Οι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, (ιδίως οι άστεγοι) θα μπορούν να λάβουν βοήθεια από τους δήμους για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση που δεν έχουν.
Χρόνος εισοδηματικής ενίσχυσης
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, οι δικαιούχοι θα λάβουν την εισοδηματική ενίσχυση για πέντε μήνες το ανώτερο, εκτός αν επέλθει μεταβολή στην οικονομική κατάστασή τους ή στη διαμονή τους και χάσουν το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα (π.χ. εύρεση εργασίας με εισόδημα που οδηγεί το δικαιούχο πάνω από το όριο επιλεξιμότητας, κληρονομία, αλλαγή διαμονής εκτός δήμου, κλπ).
Υποχρεώσεις
Ως δικαιούχος του Κ.Ε.Α. έχετε την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να δηλώσετε αληθείς πληροφορίες στην αίτησή σας και να συνεχίσετε να παρέχετε αληθείς πληροφορίες σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος Κ.Ε.Α. Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασής σας (σύνθεση νοικοκυριού, εισόδημα, περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ.) εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής. Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που δηλώθηκαν, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη δήλωση Ε1, σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται η διακοπή του προγράμματος για το δικαιούχο.

Επαγγελματική κατάρτιση/κατάρτιση δεξιοτήτων:
Οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι κάτω των 65 ετών, προωθούνται σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι, εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, υποχρεούνται να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους, να επισκέπτονται, όποτε κληθούν, τα γραφεία του ΟΑΕΔ και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους και να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας ή τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας. Περαιτέρω, οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.

Ατομα που «δύνανται να εργαστούν» είναι τα  άτομα που θεωρούνται ικανά προς εργασία, εφόσον είναι από 18 έως 65 ετών και δεν εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Άτομα με αναπηρία που, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας, έχουν κριθεί «ανίκανα προς εργασία». Σε περίπτωση που ένα άτομο με αναπηρία δεν δύναται να προσκομίσει την παραπάνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να εργαστεί, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση και γνωμάτευση του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών και, όσοι συμμετέχουν σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, χωρίς εργασιακή σχέση.

Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.

Λόγοι διακοπής της πληρωμής:

Λόγοι διακοπής αποτελούν: Η διαπίστωση αναντιστοιχίας μεταξύ όσων δηλώθηκαν στην αίτηση για το Κ.Ε.Α. και όσων προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ή άλλες διαδικασίες επαλήθευσης των στοιχείων του αιτούντος, η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τον ΟΑΕΔ, ο θάνατος του δικαιούχου και η αλλαγή διαμονής (μετακόμιση εκτός των δήμων που συμμετέχουν στην πρώτη φάση ή στο εξωτερικό).
Η παροχή ψευδών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη ή/και σε μόνιμο ή προσωρινό αποκλεισμό (ένα έτος) από το πρόγραμμα Κ.Ε.Α. και από άλλα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στο εισόδημα, πρέπει να δηλώνεται εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της μεταβολής. Μπορείτε να προσέλθετε στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του δήμου σας, όπου θα λάβετε βοήθεια, για να υποβάλετε εκ νέου την αίτησή σας.
Επέκταση προγράμματος
Μόλις η πρώτη φάση προχωρήσει για τουλάχιστον πέντε μήνες, θα αξιολογηθεί και οι αλλαγές θα ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του προγράμματος και στις διοικητικές διαδικασίες, όπως απαιτείται. Το πρόγραμμα αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα στις αρχές του 2017.
Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://keaprogram.gr), όπου, μεταξύ άλλων, έχουν αναρτηθεί ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
dimoi1.png
dimoi2.png

Πηγή: www.defencenet.gr |  Tο διαβάσαμε εδώ - See more at: http://www.newsone.gr/ellada/1106603-kinoniko-isodima-allileggiis-pos-tha-parete-toulachiston-200-euro-to-mina?ref=yfp#sthash.AO5wG4NT.dpuf
Σέρρες : Συνελήφθη 24χρονος που οδηγούσε υπο την επήρεια μέθης

Συνελήφθη  στις Σέρρες, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Σερρών, ένας 24χρονος, διότι διαπιστώθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης.

Ισπανία: Το πρώτο κρούσμα μικροκεφαλίας στην Ευρώπη λόγω Ζίκα

Ένα βρέφος γεννήθηκε με μικροκεφαλία εξαιτίας του ιού Ζίκα στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο ιός έχει συνδεθεί από τους επιστήμονες με εκατοντάδες κρούσματα μικροκεφαλίας.

Πρόκειται για το πρώτο μωρό που γεννιέται στη Ευρώπη με δυσπλασία που οφείλεται στον συγκεκριμένο ιό.

Η μητέρα του ήταν φορέας του Ζίκα, είχε μολυνθεί τον Μάιο και αποφάσισε να κρατήσει το μωρό.

Το μωρό ήρθε στον κόσμο με καισαρική σε μαιευτήριο της Βαρκελώνης.

Άλλο ένα σχετικό κρούσμα είχε καταγραφεί στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στη Σλοβενία,  όπου όμως οι γονείς αποφάσισαν να προχωρήσουν σε άμβλωση.

Σημειώνεται ότι δεκάδες άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν μολυνθεί από τον Ζίκα, ο οποίος μεταδίδεται με το τσίμπημα των κουνουπιών, στις περισσότερες περιπτώσεις διότι ταξίδεψαν σε χώρες που αποτελούν εστίες του ιού όπως η Βραζιλία. Στην Ισπανία έχουν μολυνθεί από τον ιό 190 άνθρωποι, οι 189 από τους οποίους είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό, ενώ σε ένα κρούσμα υπήρξε μετάδοση του Ζίκα μέσω σεξουαλικής επαφής.ΣτΕ: Παραγράφεται το πρόστιμο των 375.000 που είχε επιβληθεί στον Μητρόπουλο

Το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε τον Αλέξη Μητρόπουλο καθώς αποφάνθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι έχει παραγραφεί πρόστιμο 375.000 ευρώ που του είχε επιβληθεί για φορολογικές παραβάσεις.

Το περιεχόμενο της απόφασης αφορά σε χιλιάδες φορολογούμενους πολίτες οι οποίοι έχουν δεχθεί φορολογικούς ελέγχους (είτε επειδή περιλαμβάνονται τα ονόματά τους σε διάφορες «λίστες», είτε δεν δήλωσαν κάποιο εισόδημά τους) και τους έχουν επιβληθεί ήδη υψηλά πρόστιμα και πιθανώς σημαίνει ότι, η απόφαση του Β΄ Τμήματος  του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για παραγραφή χρεών.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Μητρόπουλος είχε προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσε να αναιρεθούν δύο αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου (677/2015 και 3792/2015), με τις οποίες είχε απορριφθεί η προσφυγή του κατά της υπ΄ αριθμ. 482/2013 πράξης του προϊσταμένου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών με την οποία του επιβλήθηκε το επίμαχο πρόστιμο των 375.329,08 ευρώ για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά το έτος 1999.

Αρχικά το πρόστιμο ανερχόταν σε 942.136,60 ευρώ, αλλά με απόφαση της επιτροπής διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/94, το πρόστιμο περιορίστηκε στο ποσό των 375.329,08 ευρώ.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Ειρήνη Σάρπ και εισηγήτρια την πάρεδρο Κωνσταντίνα Λαζαράκη, αποφάνθηκε ότι οι δύο εν λόγω εφετειακές αποφάσεις μη νομίμως έκριναν για την 10ετή παραγραφή που παρατάθηκε, αρχικά με το νόμο 3888/2010 και περαιτέρω με τους νόμους 4002/2011 και 4098/2012.

Το ΣτΕ αναφέρει ότι η παράταση των προθεσμιών παραγραφής που επήλθαν με τους επίμαχους νόμους, αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου που επιβάλλουν τη σαφή διατύπωση των κανόνων δικαίου.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ, αναφέρει κατ΄ αρχάς ότι «δεν εμποδίζεται η φορολογική αρχή, έχοντας διενεργήσει στο παρελθόν έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία για ορισμένη χρήση (και έχοντας ακόμη εκδώσει και πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη χρήση αυτή), να επανέλθει και ανεξάρτητα από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής στις προβλεπόμενες φορολογίες, να διενεργήσει επαναληπτικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων για την ίδια χρήση και ακολούθως να εκδώσει (και άλλη) πράξη επιβολής προστίμου για άλλες παραβάσεις που τυχόν διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο αυτό».

Στην συνέχεια το ΣτΕ, υπογραμμίζει: «Η αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των διατάξεων και πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Η ως άνω θεμελιώδης αρχή απαιτεί η κατάσταση του φορολογουμένου, όσον αφορά στην εκ μέρους του τήρηση των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας, να μην μπορεί να τίθεται επ΄ αόριστον εν αμφιβόλω.

«Συνακόλουθα, για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας και περαιτέρω για την επιβολή στον παραβάτη σχετικών κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του ΚΒΣ, απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία προκειμένου να εκπληρώνει τη συνιστάμενη στη διασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργίας της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον ενδιαφερόμενο, δύναται δε, κατ΄ εξαίρεση -υπό τον όρο της συνδρομής ειδικώς τεκμηριωμένων περιστάσεων- οποία είναι στενώς ερμηνευτέα, να παραταθεί.

Η παραγραφή αυτή πρέπει, επίσης, να έχει συνολικά εύλογη διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας, ώστε αφενός να επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο της εκ μέρους των φορολογουμένων τήρηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, χωρίς όμως να ενθαρρύνει απραξία των φορολογικών αρχών και αφετέρου να μην αφήνει τους μεν φορολογουμένους έκθετους σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου -που αποτελεί παράγοντα αποτρεπτικό για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη, γενικότερα, και της εθνικής οικονομίας- και στον κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση, μετά την παρέλευση μακρού χρόνου από το γεγονός που γεννά τη φορολογική υποχρέωση και την κτήση του διαφυγόντος τη φορολογία περιουσιακού οφέλους, να αμυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου, το δε Δημόσιο έκθετο στον κίνδυνο αδυναμίας είσπραξης τυχόν βεβαιουμένων ποσών προστίμων».

Αναφορικά με τον κ. Μητρόπουλου, το ΣτΕ αναφέρει ότι «μπορούσε η φορολογική αρχή να εκδώσει και κοινοποιήσει πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις του ΚΒΣ, διαπιστούμενες από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου (2000) που έπεται εκείνης στην οποία αφορά η αποδοθείσα στον κ. Μητρόπουλο παράβαση (1999), εντός δεκαετίας από το τέλος της ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου (2000), συμπληρούμενης στις 31.12.2010».


Το Επιμελητήριο Σερρών στην 3η Γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς (ΦΩΤΟ)

Η «3η Γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς» πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (20/07/2016) στον Άγιο Ιωάννη Σερρών. Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών και Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερρών «Αλησμόνητες Πατρίδες»...

Σέρρες : Και πάλι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών ο Σωτήρης Κοτσαμπάς

Επανεξελέγη πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Σερρών ο κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με Α΄ αντιπρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο, Β΄ αντιπρόεδρο τον κ. Γιάννη Δαραβίγκα, γενικό γραμματέα τον κ. Χρήστο Μαυρομιχάλη, ταμία τον κ. Νίκο Μαδεμλή , Β ΄ γραμματέα τον κ. Σάββα Αραπτσίδη και μέλη τους Βασίλειο Αρβανιτίδη, Απόστολο Μπάρμπα, Δημήτρη Βροντέλη, Παύλο Φαρμάκη και Μιχάλη Τόλιο.        

6 σημάδια ότι η δουλειά σου σε έχει εξουθενώσει ψυχικά

Το ότι η δουλειά μας κουράζει δεν είναι κάτι αφύσικο. Όμως. η ψυχική εξουθένωση είναι κάτι τελείως διαφορετικό.

Η έννοια της ψυχικής εξουθένωσης από την εργασία επινοήθηκε στις αρχές του '70 για να χαρακτηρίσει τις αμείλικτες επιπτώσεις που μπορεί να έχει το εργασιακό άγχος. Πολύ συχνά μπερδεύουμε τα συμπτώματα της εξουθένωσης με ένα απλό κρύωμα ή πιστεύουμε απλά ότι έχουμε “κακό” εργοδότη. Υπάρχει όμως περίπτωση να υποφέρουμε από εργασιακό άγχος και να μην το έχουμε καταλάβει. Δείτε πια σημάδια μπορούν να σας βοηθήσουν να το καταλάβετε και τρόπους για να το αντιμετωπίσετε.

Κάνετε λάθη στα πιο απλά πράγματα

Η ξαφνική έλλειψη προσοχής ακόμα και σε πράγματα που κάνετε καθημερινά, μάλλον πρέπει να προσέξετε το άγχος σας. Σύμφωνα με ολλανδούς ερευνητές, αν ξεχνάτε γενέθλια, επετείους, τα ψώνια του σουπερμάρκετ, ακόμα και να φάτε ή κάνετε λάθη σε εργασίες που θεωρούνται εύκολες και που μέχρι πριν λίγο καιρό εκτελούσατε με ευκολία τότε μάλλον το άγχος “καταλαμβάνει” πολύ μεγάλο μέρος του εγκεφάλου σας.

Είστε υπερβολικά κυνικοί

Παρατηρήστε αν έχετε γίνει πιο σαρκαστικοί και απότομοι με τους φίλους σας, χωρίς λόγο. Ο κυνισμός είναι ένας από τους πρώτους μηχανισμούς που βάζει σε λειτουργία ο οργανισμός μας όταν προσπαθεί να αντιμετωπίσει το στρες.

Τάσεις φυγής

Όλοι έχουμε ονειρευτεί πως θα ήταν να βγάζαμε ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, αλλά αν το σκέφτεστε σε εβδομαδιαία βάση τότε ίσως να πάσχετε από ψυχική εξουθένωση. Το να αποφεύγουμε “νοητικά” τη δουλειά, βάζοντας τη φαντασία μας να πλάθει “ιδανικά” σενάρια είναι ένα ακόμα μηχανισμός άμυνας του οργανισμού.

Είστε πάντα κουρασμένοι

Ακόμα και όταν έχετε κοιμηθεί καλά, νιώθετε και πάλι κουρασμένοι; Τότε πιθανότατα δεν φταίει ούτε η εργασία ούτε η κούραση απλά έχετε εξαντληθεί νοητικά.

Είστε πιο αρνητικοί

Είτε αντιπαθείτε τους πάντες στην εργασία σας και τους φέρεστε άσχημα είτε αμφισβητείτε τον εαυτό σας και υποτιμάτε συνεχώς αυτά που κάνετε στη δουλειά σας, τότε μάλλον έχετε “υπερφορτώσει” τον οργανισμό σας με άγχος.

Είστε συνεχώς άρρωστοι

Έχετε πονοκεφάλους που δεν φεύγουν με τίποτα; Η κοιλιά σας γουργουρίζει συνεχώς; Έχετε ένα μόνιμο συνάχι; Αν έχετε κάνει εξετάσεις και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν ποια είναι η αιτία όλων αυτών, τότε μάλλον οφείλονται στο άγχος σας. Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της σωματικής κούρασης (και άρα του εξαντλημένου ανοσοποιητικού) με την ψυχική μας υγεία. Υπάρχει πλήθος ασθενειών που έχουν συνδεθεί με την κακή ψυχολογία και ιδιαίτερα το άγχος, από ασθένειες όπως το απλό κρυολόγημα μέχρι καρδιαγγειακά προβλήματα.
Σέρρες: O Λεοντόκαρδος και ο Vinicius του Ρίο 2016

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Ρίο της Βραζιλίας θα αφιερώσει το καλοκαιρινό του πρόγραμμα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας των Σερρών...

Σέρρες: «Παρίσι,Τέξας» απο την Κινηματογραφική Λέσχη Σερρών

Την πασίγνωστη και πολυβραβευμένη ταινία του Βιμ Βέντερς «Παρίσι, Τέξας» παρουσιάζει η Κινηματογραφική Λέσχη Σερρών «Στιγμές της πόλης»...

12 συμπτώματα στα παιδιά που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Συχνά τα παιδιά παραπονιούνται ότι πονάει η κοιλιά ή το κεφάλι τους. Ανεβάζουν πυρετό και μετά από μερικές ώρες η θερμοκρασία του σώματός τους, επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα...

Σέρρες: 18.000 οχήματα το Σαββατοκύριακο στα σύνορα με Βουλγαρία

Του Δημητρίου Γ. Νάτσιου

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στο τελωνειακό Σταθμό του Προμαχώνα και το σταθμό διοδίων που εγκαινίασε την λειτουργία του στις 7 Ιουλίου.Σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε στο «Σ.Θ.» ο προϊστάμενος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού Μιλτιάδης Μπουγαλής το Σαββατοκύριακο 23, 24 Ιουλίου πέρασαν συνολικά περίπου 18 χιλιάδες οχήματα των τεσσάρων κατηγοριών (η πρώτη αφορά τα μηχανάκια, η δεύτερη ΙΧ. η Τρίτη τα φορτηγά έως τρείς άξονες και η τέταρτη τα φορτηγά από τέσσερις άξονες και πάνω και ύψος 2,70).Συγκεκριμένα την Κυριακή 24 Ιουλίου από  την Βουλγαρία προς την  Ελλάδα εισήλθαν από τα Διόδια 4167 οχήματα και αντίστοιχα από την Ελλάδα προς την Βουλγαρία 4762. Πιο συγκεκριμένα από τα  8929 οχήματα που πλήρωσαν τέλος διοδίων την Κυριακή 24 Ιουλίου τα 45 ήταν μηχανάκια, τα 7662 ήταν Ι.Χ τα 273 φορτηγά έως 3 άξονες και τα 949 φορτηγά από τέσσερις άξονες και πάνω.

Το Σάββατο 23 Ιουλίου για τη Βουλγαρία κινήθηκαν 4400 αυτοκίνητα και για την Ελλάδα 4658.  Την Παρασκευή 22 Ιουλίου για την Βουλγαρία κινήθηκαν 3800 οχήματα και για την Ελλάδα 4383. Επίσης την Δευτέρα 18 Ιουλίου για την Ελλάδα κινήθηκαν 4156 οχήματα, ενώ για την Βουλγαρία 4041.

«Οι εκτιμήσεις μας ήταν αυτές που περιμέναμε για την κίνηση η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού που αποτελεί πύλη εισόδου προς και από τα Βαλκάνια» δήλωσε στο «Σ.Θ.» ο Μιλτιάδης Μπουγαλής και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα συγκρίσεων ως προς τη κίνηση γιατί πέρσι τέτοιο καιρό δεν λειτουργούσε ο σταθμός διοδίων.

Αυξημένη η κίνηση τα Σαββατοκύριακα

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων αυξημένη είναι η κίνηση στο Σαββατοκύριακο για τα Ι.Χ αυτοκίνητα. Βούλγαροι και Ρουμάνοι εκδράμουν προς τις ακτές του Στρυμονικού κόλπου ενώ μέρος της κίνησης κατευθύνεται προς την Χαλκιδική και τη Θάσο.

Αναλογικά διόδια το 2017

Ο κ. Μπουγαλής μας δήλωσε επίσης ότι υποχρέωση της Εγνατίας οδού είναι η λειτουργία και άλλου σταθμού Διοδίων στον κάθετο της Εγνατίας Οδού στο ύψος του χωριού Στρυμονικό αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι στον άμεσο προγραμματισμό. Υποχρέωση επίσης της Εγνατίας Οδού είναι η λειτουργία αναλογικών διοδίων. Αυτό πρέπει να γίνει εντός του 2017. Όποιος κινείται στην Εγνατία Οδό ή σε κάθετο της Εγνατίας Οδού θα πληρώνει ανάλογα με την απόσταση που έχει διανύσει.

Αυξημένη κίνηση των τουριστικών λεωφορείων

Ο αναπληρωτής Διευθυντής του Τελωνείου Σερρών Σάκης Μπάτσιος δήλωσε στο «Σ.Θ.» ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καθημερινά και το 2015 και το 2016 κινούνται 700-800 φορτηγά Διεθνών Μεταφορών προς την Βουλγαρία και προς την Ελλάδα (δειγματοληπτικούς ελέγχους διενεργεί το κλιμάκιο του Τελωνείου στον Προμαχώνα).Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι  φορτηγά από τη Βουλγαρία και ακολούθως από τη Ρουμανία, Τσεχία, Ρωσία, Σερβία, Ουκρανία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία Σκόπια). Μας δήλωσε ότι κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες έτσι και φέτος αυξημένη είναι η κίνηση τουριστικών λεωφορείων από την Πολωνία, Βουλγαρία, Τσεχία και Ρουμανία. Πρόκειται για εκδρομικά λεωφορεία με προορισμό τουριστικά θέρετρα της Βορείου Ελλάδα κυρίως.

Πηγή: sertharros.gr


Η ενημέρωση δεν είναι κομμωτήριο

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν διφυή υπόσταση. Ασφαλώς και λειτουργούν εντός του οικονομικού πλαισίου και της αγοράς, όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, οφείλουν κυρίως και προεχόντως να υπηρετούν την πολυφωνία, την αντικειμενική πληροφόρηση και τη δημοκρατία.

Του Λευτέρη Κρέτσου* 

Σε πρόσφατη αρθρογραφία τους, στελέχη της μείζονος αντιπολίτευσης και ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ταυτίζουν τους τηλεοπτικούς σταθμούς με κομμωτήρια, βενζινάδικα και καφετέριες, ισχυριζόμενοι πως αφού δεν υφίσταται ρύθμιση του αριθμού των τελευταίων, δεν θα έπρεπε να υφίσταται ούτε των πρώτων.

Καταρχάς, προς υπεράσπιση των κομμωτηρίων (και όχι μόνο), να σημειώσουμε το εξής: Επί των ημερών Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ, ούτε μία ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση δεν βρήκε πρόσβαση σε χρηματοδότηση σαν κι αυτή που μοιράστηκε απλόχερα στους τηλεοπτικούς σταθμούς, προκειμένου να τους κρατήσει ανοιχτούς, με αντάλλαγμα την πολιτική στήριξή τους στις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Αντιθέτως, κομμωτήρια, βενζινάδικα και καφετέριες αφέθηκαν ή και οδηγήθηκαν στο κλείσιμο, με αποτέλεσμα να εκτοξευτούν τα λουκέτα και η ανεργία. Το τίμημα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των καναλιών το πλήρωσε ο ίδιος ο ελληνικός λαός, μέσω των επανειλημμένων ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών.

Δεύτερον, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν είναι συγκρίσιμες με αυτές της όποιας άλλης επιχείρησης. Η ενημέρωση και η ποιοτική ψυχαγωγία είναι δημόσια αγαθά, προστατευόμενα από το άρθρο 15 του Συντάγματος. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας η διασφάλιση της ανεμπόδιστης, αντικειμενικής και με ίσους όρους παροχής τους.

Δημόσιο αγαθό είναι και οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, επί των οποίων εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών που θα απονεμηθούν αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη και το –διαρκώς απομειούμενο– διαθέσιμο φάσμα για ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας συνεκτικής τηλεπικοινωνιακής πολιτικής για τη χώρα μας.

Τρίτον, σε ό,τι αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των τηλεοπτικών σταθμών, τα στελέχη της αντιπολίτευσης αναρωτιούνται «αν κάποιο κανάλι θέλει να λειτουργήσει με μικρότερο κόστος από αυτό των 50 εκατ. ευρώ, ποιος θα του το απαγορεύσει»;

Ουδείς φυσικά προτίθεται να υπαγορεύσει στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις τα του οίκου τους. Με προϋπόθεση βέβαια ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση παροχής υψηλής ποιοτικής στάθμης προγραμμάτων θα τηρείται.

Η εμπειρία 27 χρόνων ιδιωτικής τηλεόρασης με «προσωρινές» άδειες έδειξε ότι παρότι τα κανάλια συνεχίζουν να δαπανούν κατά μέσο όρο 50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς τους, μόλις σταμάτησαν τα θαλασσοδάνεια και υποχρεώθηκαν να πληρώσουν τους φόρους που προβλέπει η νομοθεσία, ούτε οι εργασιακές σχέσεις ήταν βέλτιστες και ποιοτικές (βλ. απλήρωτους εργαζόμενους, μαζικές απολύσεις και περικοπές μισθών), ούτε τα τηλεοπτικά προγράμματα είχαν υψηλή ποιοτική στάθμη (βλ. εισβολή ξένων σίριαλ χαμηλής ποιότητας, ατέρμονες επαναλήψεις σειρών 20ετίας, προκλητική αδιαφορία για ισοτιμία στην παρουσίαση των ειδήσεων), ούτε φυσικά αποφεύχθηκαν χρεοκοπίες και «κανόνια» (βλ. Alter).

Τέταρτον, πρέπει να τονιστεί το εξής: ο πλουραλισμός στην ενημέρωση δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των καναλιών που εκπέμπουν. Στα χρόνια της κρίσης, οι εν λειτουργία τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν μεν επτά, η ενημέρωση όμως που παρείχαν, ιδίως σε κρίσιμες για τον τόπο στιγμές, όπως στο δημοψήφισμα, ήταν μονομερής και ελέγχεται για την αντικειμενικότητά της.

Ο ν. 4339/2015 δίνει τέλος στις παθογένειες αυτές. Το τηλεοπτικό τοπίο που φέρνει ο διαγωνισμός για τις άδειες θα χαρακτηρίζεται από απόλυτη διαφάνεια ως προς τα οικονομικά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των καναλιών, σεβασμό στο εργατικό δίκαιο, εξασφάλιση θέσεων εργασίας.

Τα κανάλια που θα αδειοδοτηθούν θα είναι υποχρεωμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, να κάνουν χρηστή διαχείριση των οικονομικών τους, να εξυπηρετούν τις φορολογικές και τραπεζικές υποχρεώσεις τους, καθώς και να συμμορφώνονται με τη συνταγματική επιταγή για εκπομπή προγράμματος υψηλού ποιοτικού επιπέδου και αντικειμενικής ενημέρωσης του πολίτη. Και δεν σταματάει η εξυγίανση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στο θέμα της αδειοδότησης.

Η πρόβλεψη εφαρμογής μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάθεσης και αγοράς διαφημιστικού χρόνου στο μέλλον αποτελεί την απάντηση στην ανάγκη ύπαρξης περισσότερης διαφάνειας και της παροχής ποιοτικής λειτουργίας των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης.

Παρ’ όλα αυτά, αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο οι παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνους, είναι αυτό όπου προτείνεται η «ισχυροποίηση των ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών».

Ας το ακούσουν πρώτοι και καλύτεροι οι ίδιοι, και ας σταματήσουν επιτέλους τη συνειδητή παρεμπόδιση της στελέχωσης του ΕΣΡ, η οποία έχει οδηγήσει την ανεξάρτητη Αρχή σε αδυναμία εκπλήρωσης των πλέον στοιχειωδών καθηκόντων της.

Είναι δεδομένο πλέον ότι ο διαγωνισμός για τις άδειες θα προχωρήσει κανονικά και θα ολοκληρωθεί με απόλυτη διαφάνεια, ισότιμη μεταχείριση των υποψηφιοτήτων και θετικό αποτέλεσμα για τα δημόσια ταμεία και το δημόσιο συμφέρον.

Η έμφαση τώρα θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του ΕΣΡ και τη ρύθμιση του έτερου κόμβου φοροαποφυγής και αδιαφάνειας, δηλαδή της αγοράς τηλεοπτικής διαφήμισης.

Η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο ρυθμιστικό σχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης, το οποίο υλοποιεί βήμα βήμα. Οχι για να ελέγξει το περιεχόμενο, όπως της καταλογίζεται, κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγματικό και αδύνατον να γίνει σήμερα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το επιθυμούσε.

Η ανομία και η αδιαφάνεια δεν αποτελούν στοιχεία ούτε της δημοκρατίας ούτε του πλουραλισμού. Αντίθετα, ευνοούν απροκάλυπτα μια μερίδα πολιτικών και επιχειρηματιών. Τους ίδιους που υπερασπίζεται η αρθρογραφία των κομμωτηρίων.

*γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Πηγή: efsyn.gr


Ο Μανώλης Καψής είναι ο νέος Άρης Βελουχιώτης

Το έχει πιστέψει καθώς φαίνεται ο Μανώλης Καψής, ο διευθυντής ειδήσεων του Mega, το πιστεύει μέσα του πως η κυβέρνηση είναι που κλείνει το Mega. Έτσι, σήμερα, εξαπέλυσε νέα βέλη εναντίον της, βγάζοντας έναν Φιλιππικό κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων.

Του Δημήτρη Κανελλόπουλου

Πριν αναδειχθεί σε νέο Άρη Βελουχιώτη ο Μανώλης Καψής και ανέβει στα βουνά, καλό θα ήταν να απαντήσει στα επόμενα, απλά, ερωτήματα:

1) Ποιοι άφησαν απλήρωτους τους εργαζόμενους; (Μπόμπολας, Ψυχάρης και Βαρδινογιάννης, μήπως;)2) Ποιοι κορόιδευαν και δεν προχώρησαν ποτέ στην αύξηση του Μετοχικού Κεφάλαιου της εταιρίας που αποφάσισαν από πέρυσι (!) τον Ιούνιο; (Μπόμπολας, Ψυχάρης και Βαρδινογιάννης, μήπως;) 3) Ποιοι άφησαν στο «σκοτάδι» τους εργαζόμενους, πιθανότατα κι αυτόν τον ίδιο τον Καψή αν δεν το καταλαβαίνει; (Μπόμπολας, Ψυχάρης και Βαρδινογιάννης, μήπως;) 4) Ποιοι άφησαν απλήρωτα τα θαλασσοδάνεια του καναλιού, που δεν πήραν ενημερότητες, που κατέθεσαν ελλιπή φάκελο που, το σημαντικότερο, δεν έβαλαν το χέρι στην τσέπη; (Μπόμπολας, Ψυχάρης και Βαρδινογιάννης, μήπως;)5) Ποιοι, τελικά, απαξίωσαν το Mega; (Και ο ίδιος ο Καψής μήπως; Μαζί και το υπόλοιπο team των επικεφαλής του;).

Μετά και τα σημερινά... ψέματα του Μανώλη Καψή (σαν όλα, όσα, παρουσίαζε και τα προηγούμενα χρόνια), ναι, θα το πούμε, να κλείσει το Mega με τη σημερινή του μορφή. Να απαλλαγεί από όλους εκείνους που το έφεραν στο χείλος του γκρεμού, τους μετόχους του με τα δάνεια που δεν... χόρταιναν και με τη δημοσιογραφικήδιευθυντική ομάδα που καταπάτησε κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Όχι τίποτε άλλο, πήραν και τους εργαζόμενους του καναλιού στο λαιμό τους. Για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Και ακόμα και σήμερα ο Μανώλης Καψής ρίχνει αλλού τις ευθύνες αντί να κοιτάξει (κοιτάξουν) τον καθρέφτη.

Η ενημέρωση θα το έχει κέρδος χωρίς την προπαγάνδα.

πηγή:www.efsyn.gr


Σύλληψη γιατρού δημόσιου νοσοκομείου για φακελάκι

Συνελήφθησαν την Δευτέρα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ιατρός - διευθυντής τμήματος δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής και ιδιώτης ιατρός, κατηγορούμενοι για δωροληψία υπαλλήλου και άμεση συνέργεια σε δωροληψία, αντίστοιχα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία , σύμφωνα με την οποία τον παρακολουθούσε ιατρικά ο ιδιώτης ιατρός και για την καλύτερη αντιμετώπιση της πάθησής του τον παρέπεμψε στον ιατρό του δημόσιου νοσοκομείου, ενημερώνοντας τον ότι θα έπρεπε να καταβάλλει το ποσό των εκατό (100) ευρώ για την «εξυπηρέτηση».

Ακολούθως, ο ιατρός του δημόσιου νοσοκομείου αφού πραγματοποίησε τη θεραπεία στον καταγγέλλοντα απαίτησε και έλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Αμέσως, ο ανωτέρω ιατρός συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, ενώ ακολούθησε και η σύλληψη του ιδιώτη ιατρού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Νεκρός 55χρονος που πήγε να σταματήσει καβγά – Δέχτηκε χτύπημα στο στέρνο

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης όταν ένας 54χρονος πέθανε στην προσπάθειά του να χωρίσει δυο άνδρες που πάλευαν.

Σέρρες - ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Γυναίκα σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας! - ΦΩΤΟ

Μια τραγωδία εκτυλίχτηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της πόλης των Σερρών και πιο συγκεκριμένα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου όταν...

Οι προτάσεις Τσίπρα για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«42 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στον τόπο μας, ο κύκλος της μεταπολίτευσης κλείνει, έχοντας χαρίσει μια ανεκτίμητη μακρά περίοδο κοινωνικής ειρήνης και δημιουργίας, αλλά και έχοντας αφήσει ένα κράτος με μεγάλες παθογένειες, που η κρίση και η συνακόλουθη επιτροπεία των μνημονίων, όχι μόνο δεν άμβλυναν αλλά τις μεγεθύνουν απελπιστικά», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της κυβερνητικής πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση, σε ειδική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο της Βουλής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η οικονομική κρίση ήταν τελικά το αποτέλεσμα της ήττας της μεταπολίτευσης, όχι της κατίσχυσής της, όπως ισχυρίζεται σήμερα το παλιό πολιτικό σύστημα, σε αγαστή συνεργασία και συμμαχία με την τεχνοκρατική ελίτ».

«Η απάντηση στα σημερινά προβλήματα, στις νέες προκλήσεις και την νέα πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε ιδιαίτερα την τελευταία εξαετία», σημείωσε, «δεν μπορεί παρά να είναι το πέρασμα σε μια Νέα Μεταπολίτευση».

Οι προτάσεις

Τον Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί η σύνθεση μιας οργανωτικής επιτροπής, που θα αναλάβει την διεξαγωγή μιας πλατιάς, ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου σε πανεθνική κλίμακα για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Απλή αναλογική και άμεση εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό

Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από το λαό, δυνατότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα με λαϊκή πρωτοβουλία και συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής σε συνδυασμό με μια «εποικοδομητική» διαδικασία για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας για την συνταγματική αναθεώρηση.

«Το πρώτο μέτρο των προτάσεών μας για την αναθεώρηση, είναι η συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής. Το δεύτερο μέτρο, ως συμπλήρωμα γόνιμης εφαρμογής παγίως, εκλογικών συστημάτων απλής αναλογικής, είναι η εποικοδομητική ψήφος δυσπιστίας - η υποχρέωση δηλαδή, η πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, να συνοδεύεται και από πρόταση για νέο Πρωθυπουργό, πράγμα που εξυπηρετεί τον σκοπό της κυβερνητικής σταθερότητας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Στόχος της πρότασης μας», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, «είναι η εμβάθυνση της δημοκρατίας και του ρόλου του λαϊκού παράγοντα σε κάθε πτυχή της πολιτικής ζωής και της λαϊκής ετυμηγορίας στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Σε αυτή τη κατεύθυνση προτείνουμε τόσο τη δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από το εκλογικό σώμα, όσο και τη δυνατότητα διενέργειας δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα με λαϊκή πρωτοβουλία», είπε ο Πρωθυπουργός.

Θεσμοθέτηση θητείας για τους βουλευτές - Ο πρωθυπουργός να ορίζεται αποκλειστικά αιρετός από τον λαό

Τη θεσμοθέτηση, πρώτον, της θητείας για τους βουλευτές, έτσι ώστε κανένας βουλευτής να μην μπορεί να εκλέγεται για πάνω από δύο συνεχόμενες κοινοβουλευτικές περιόδους ή για οκτώ συνεχόμενα έτη, πρότεινε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας.

Και δεύτερον, την υποχρέωση πρωθυπουργός, εκτός φυσικά των υπηρεσιακών, να ορίζεται αποκλειστικά αιρετός από τον λαό, δηλαδή μόνο εν ενεργεία βουλευτής, ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του.


Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Θεία Λειτουργία στο Ναΐδριο Τιμίου Σταυρού Παπαδοπούλας Μπέλες (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα, Κυριακή 24 Ιουλίου η Θεία Λειτουργία στο Ναΐδριο Τιμίου Σταυρού Παπαδοπούλας Μπέλες...

Σέρρες: 10ο Αντάμωμα Αχινιωτών

Το Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016, στην Κεντρική Πλατεία Αχινού. Είσοδος Ελεύθερη...

Δήμος Σερρών: Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος, για την: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων»...